Reklama

Oddział w Legionowie

Oddział w Legionowie

porzadek obrad

PORZĄDEK  OBRAD 

SPRAWOZDAWCZEGO ZGROMADZENIA   CZŁONKÓW  ODDZIAŁU

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

1. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.

2. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

6. Sprawozdanie za rok 2019 z działalności:

         -  Zarządu Oddziału
         -  Oddziałowej Komisji Hodowlanej

7. Sprawozdanie finansowe. 

8. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. 

9. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego. 

10. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. 

12. Uchwalenie Planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący. 

13. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów 

14. Wolne wnioski 

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.